Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr ZGE/98 3 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Szwajcarskiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan debata w czasie panelu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Weryfikacja skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Sudetach
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja cementu
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zduńskowolski oraz m. Gdynia

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Konfekcji Technicznej „Lubawa” S.A. (d.Sp. z o.o.), Kolejowe Zakłady Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych S.A. (MG STALTON S.A.), Spedycja Polska – SPEDPOL Sp. z o.o., JASIEK Jarosław Tugi, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , „INTERPETRO” SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobi-Decor Jerzy Kociuba Paweł Siwko, Fojud , Instytut Włókiennictwa, OPTIMAL ENERGY , Stopango sp. z o.o., Zakłady Lotnicze Opaliński , Gmina Miasta Bochnia, MODUS , Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI- MED” Hanna Brusikiewicz i S-ka-Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.