Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr SRB/86 8 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Program debata w czasie panelu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Analiza skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Jurze
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program zostany omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: gorlicki oraz makowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kopalnia Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o., „Uroda” S.A., TRUCK CENTER NOWINY Sp. z o.o., Zakład Optyczny Michał Wieczorkowski, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , „HABA-BETON Johann Bartlechner” , BUDOWNICTWO DROGOWE BUDAR , EKO RECYCLING , GRUPA SKOWRONKI , MedMoney.pl Rak Michał, Woźniak Patryk, Sznitko Jerzy spółka cywilna, Proteon Pharmaceuticals , WORK.NET DORADZTWO KADROWE Katarzyna Bielak-Kanigowska – WORKNET, CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Kazeina Polska Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.