Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr WHH/86 9 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Program dyskusja w czasie konferencji zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Szczecinie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: golubsko-dobrzyński oraz m. Koszalin

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Jingongzhu Aricles Factory, Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Krakowie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wyposażenia Budownictwa „METALPLAST – CZĘSTOCHOWA” S.A., SP-FOOD Sławomir Paczkowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód , „TS” RYSZARD TOMKOWICZ, BARTOSZ TOMKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Car Pol Leasing Sp. z o.o., DATA SYSTEM GROUP , KMST TRAVELLOGISTICS , Morski Instytut Rybacki w Gdyni, PDS , truEnergy , Green Fly Bartłomiej Inglot, Mellow , RS PLAST

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.