Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr HCH/87 9 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Funduszu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie spotkania obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Rucianem
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja przypraw
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: olkuski oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Klose-Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o.o., CEMENTOWNIA WARSZAWA Sp. z o.o., .P.H.U. „ADAM” , Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT , INTELKOM Telewizja Kablowa Robert Zbela , „JESSA” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe , BH INDUSTRIES Project , CHI-KA Anna i Grzegorz Karp Spółka Jawna, INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Medialna sp. z o.o., Play 5 , „Dara” Danuta Rajewska, HASO S.C. Jerzy Macioszek Andrzej Paszek, TASTA Armatura , Tomasz Karpiński, Małgorzata Krukowska prowadzący działalnośc gospodarczą w formie spólki cywilnej pod nazwą „4am Architekci”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.