Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr MME/99 6 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Pomiar skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Konferencje w Mazurach
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radzyński oraz wołomiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Chao”an Jinxing Ironware Products Co. Ltd, Zakłady Remontowe Energetyki S.A. , VE Systems, Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o., Telewizja Kablowa Telsat – Choszczno , „IZOTECH” Usługi Budowlane Szulwic Diter, AP-LOGIC , Dazi Management , INVENT-SERVICE Krzysztof Grzybowski, Memori , QUANTUM SOFTWARE , WebTutor sp. z o.o., Breakpoint Solutions – Michał Gregier, PROFIL SOLUTIONS Magdalena Kosowicz, GROT Marek Dobrzyński

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.