Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr GIJO/46 4 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Ocena jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele Na Kursy w Beskidach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • Pozostałe drukowanie
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radomszczański oraz złotowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TONSIL” S.A., MAHLE Krotoszyn S.A. (d. Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego S.A.), Zakłady Podzespołów Radiowych „MIFLEX” S.A., Bruk Team, SAT-MONT-SERVICE Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. jawna , „PROCOMAD” , Centrum Lokalizacji CM sp. z o.o., Faurecia Grójec R&D Center , IPC, MI TEAM , Smart Cam , VIKA-MET Roman Moczulski, „Sintur” , MULTIFINANSE , i Kanalizacji w Łomiankach

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.