Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr FFA/76 4 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Europejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Wykłady w Warszawie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja materaców
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: polkowicki oraz człuchowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRÓCHNIK” S.A., Elektrownia im. T. Kościuszki S.A. , DROBIMEX Sp. z o.o., Cieślik Tadeusz, „VECTRA” S.A. , „BIURO PLUS B. KRĘPA, W. KRĘPA” SPÓŁKA JAWNA, 3a.pl , Era Ewaluacji Sp. z o.o., IPB POLSKA SP. Z O.O., ODLEWNIE POLSKIE S.A., polish-courses.com Iwona Joanna Stempek , TOP DENTAL A.P. MĘDREK SP.J., Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH , NET-ART Paweł Rymarczyk, Zakład Odzieżowy ALJEKA Alicja Kaczor.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.